Skola för begåvade barn

Skola för begåvade barn

Skola för begåvade barn

För att identifiera begåvning ackurat bör fokus inte vara på IQ.

IQ mäter mer vad du lärt dig och är utbildningspåverkat. Forskarna riktar istället vikten på arbetsminnet. Studier har gjorts på child prodigies, så kallade underbarn med extraordinär begåvning.
Studier har gjorts på prodigies i både barndom och vuxenålder. Deras IQ varierade i rangen från high average – very superior, men det har en sak gemensamt. Samtliga ligger i översta 99 percentilen i arbetsminne.
Professionella IQ test mäter många olika områden, jämför bara med din egen ålder och är påverkat av utbildningsnivån.  Här kan du göra IQ-test online https://www.mensa.se/bli-medlem/ eller här http://illvet.se/manniskan/hjarnan/iq-test/iq-test-illustrerad-vetenskaps-iq-test-pa-svenska Testet som professionella psykologer världen över använder heter WAIS.
 
Arbetsminnet är inom kognitiv psykologi vår förmåga att medvetet arbeta med information. Med medvetande menas att du tänker på informationen, koncentrerar dig på den, skiner en mental strålkastare på det och ignorerar allt annat. Med arbete menas att du manipulerar informationen, gör beräkningar med den eller omformulerar den. Arbetsminnet ses som centralt i förmågor som till exempel språkinlärning, läsförmåga, problemlösning och matematiskt resonerande. Arbetsminnet är den mest ackurata prediktor för akademisk, musikalisk, konstnärlig, idrottslig framgång etc.
Enligt Baddeleys modell är arbetsminnet bestående av fyra olika komponenter med respektive funktioner.
• den fonologiska loopen hanterar auditiv information, till exempel vad någon säger. Vid läsning är bokstäverna från början visuell information men kodas om och hanteras därmed av den fonologiska loopen.
• det visuospatiala skissblocket hanterar visuospatial information, till exempel en bild av en frukt (visuell) eller en väg genom en labyrint (spatial).
• centralexekutiven koordinerar och styr de andra delarna.
• den episodiska bufferten hanterar interaktionen med långtidsminnet.
   
Grundskolan bör fokusera på arbetsminnet för att identifiera begåvning och bistå med insatser. En hel del särbegåvade även kallat särskilt begåvade identifieras inte och kan uppfattas som stökiga eller ointresserade. Det borde finnas skolor för särbegåvade barn. I USA har man det. Dessa är mycket effektiva i sitt sätt att lära ut och är individanpassade, för att ta till vara på begåvningen på allra bästa sätt. Målgruppen är tillräckligt stor för ekonomisk vinning i exempelvis Stockholm, för den som vill och verkligen har kunskapen att driva den. Det gynnar individen, företaget och samhället i stort. En del av det särbegåvade kallas twice exceptional, dessa är särbegåvade men med någon form av svårigheter att prestera i skolan. Dessa individer har en eller flera svårigheter inom det sociala, känslomässiga eller akademiska i skolan. Problematiken orsakas av bristande exekutiv förmåga. Hjärnans och psykets exekutiva system som reglerar planering och genomförande av handlingar och / eller en känslomässig, sensorisk och / eller inlärningssvårigheter. Dessa svårigheter är vanligt hos personer med ADHD, dyslexi eller inom autismspektrumet.  Twice exceptional kan vara svåra att identifiera, det använder sina styrkor för att kompensera för vad de inte kan göra. När det sker maskerar deras förmågor och funktionshinder varandra, vilket resulterar i genomsnittliga prestanda eller underprestanda.
 
källhänvisning

https://celebratinghighpotential.com/schools-for-gifted-and-twice-exceptional/

 

Top 1 percent (99th percentile; 1 out of 100; approximately 135.

Särbegåvad skola

Skola för begåvade barn.

Skola för begåvade barn, särbegåvad eller twice exceptional. Låt ditt barn nå sin fulla potential. Studier har gjorts på child prodigies”

Skola för begåvade barn, Skola för begåvade barn, Skola för begåvade barn, Skola för begåvade barn, Skola för begåvade barn, Skola för begåvade barn, Skola för begåvade barn. Skola för begåvade barn. Skola för begåvade barn,

(Visad 5 083 gånger, 1 visningar idag)