Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista

Algoritm = Matematisk instruktionsföljd.
Artificiell intelligens = Även kallad rekursion intelligens. AI Syftar på forskning och accelererande utveckling av modeller baserat på hur hjärnan fungerar hos människor och andra djur. Forskare tänker på den mänskliga hjärnan som en mycket komplex, olinjär och parallell dator eller inlärande informationsbehandlingssystem som kan utföra mycket komplexa uppgifter. Hjärnan observerar data, som exempel, direktupplevelser via våra sinnen. Vi letar efter begripliga mönster av all data vi processar via våra sinnen och minnen, för att kunna fatta bättre beslut i framtiden.
AutoML = En AI som på egen hand lär sig och utvecklar maskininlärningsmodeller för att utföra uppgifter. Bättre än vad det bästa ingenjörerna kan producera. Tekniken finns tillgänglig som molntjänst.
Bars = Grafisk visualisering av priset. Visar öppningsnivån, högsta nivån, lägsta nivån och vart priset stänger.
Best estimate = Trades som ska tas, där den bästa uppskattningen av trading systemets framtida prestanda identifieras.
Breakout = En position som bryter över eller under högsta eller lägsta pris i en angiven tid.
Candlesticks = Grafisk visualisering av priset i form av ljusliknande grafik. Visar öppningsnivån, högsta nivån, lägsta nivån och vart priset stänger.
Close = Var priset stänger.
Data = Information. Allting som vi upplever genom våra sinnen är information.
Data mining = Söker efter mönster i dataserier.
Day trading = Handlar endast signaler baserat på intradagsdata och har aldrig position över natten.
Deep learning = Är en hierarkisk modellstruktur och ramverk för att träna och lära neurala nätverk att göra komplexa modellarkitekturer för att utföra avancerade uppgifter.
Deep Learning for Time-Series Analysis = Deep Learning techniques is presented, and some applications on Time-Series analysis are summaried. The results make it clear that Deep Learning has a lot to contribute to the field.
Distans = Avståndet mellan två angivna punkter.
Drawdown =  Serie av förluster. Från toppen till botten genom värdeminskningen.
Den teknologiska singulariteten = Exponentiell utveckling av datorsystem som har överträffat alla människors intelligens. Efter denna tidpunkt tror forskare att livsformen och teknologin uppvisar accelererande komplexitet och kapacitet utan motstycke.
Deep Belief Networks = Konstruerade genom att stapla Restricted Boltzmann Machines (RBM). Genom att successivt träna och lägga till flera lager kan man konstruera ett djupt neuralt nätverk. När stapel av RBM är tränad kan den användas för att initialisera ett multi lager med neuralt nätverk för klassificering.
Entry / exit = När du tar position / när du stänger positionen.
End of day data = Prisdata som visar priset endast efter att marknaden stängt.
Expertkonsult = Howard Bandy fungerar som en trading expertkonsult.
Equity curve = Värdet över ditt tradingkonto visualiserat grafiskt.
Frekvent = Ofta.
High =  Största pris i en tidsintervall.
Historiacal data = Prisdata bakåt i tiden.
Holding period = Från att du tar positionen till dess att du säljer positionen.
Indikatorer = Samlingsnamn för matematisk kalkylering baserat på prisdata, där värdet är av vikt. Exempelvis Macd, RSI.
Intra day = Prisdata som är kortare än mellan öppning och stängning samma dag.
Intraday on limit order = Entry eller exit vid en specifik nivå eller tid.
Kapitalism = Ett ekonomiskt, politiskt & socialt system där ett lands handel och industri kontrolleras av privata ägare för vinst.
Korrelation = Statistiska likheter över två data serier.
Kvantifiera  = Ange med siffror siffror (matematik).
Kvantitativ teknisk analys = Avancerad matematik och teknisk analys.
Long = En position att priset på exempelvis aktien skall stiga värde.
Low = Minsta pris i en tidsintervall.
Machine learning = Samlingsnamn för olika modeller bestående av algoritmer vars uppgift är att automatiskt lära sig själv av all data och förbättra sig. För att på så sätt kunna utföra alltmer komplexa uppgifter
Mindset = Tankesätt.
MOC order = Entry eller exit exakt i stängning.
Monte carlo = En teknik som tillämpas i Validering som använder slumpmässig data för att mäta stabilitet.
MOO order = Entry eller exit exakt i öppning.
Mönster = Tidsserier innehåller information/mönster som vi ska försöka definiera med matematik. Dessa mönster kan användas för att förutsäga framtida pris.
Neural networks = Datoralgoritmer som imiterar mänskliga hjärnors arkitektur och funktion.
Open  = Var priset öppnar.
Prisdata = Tidsserier.
Position size  = Hur stor position du ska ta av dit trading konto, kalkyleras utifrån hur föregående trades presterat och de tillhör inte modellen för regler och logik som identifierar signalen för köp och sälj.

Profit potential = Den kalkylerade förväntade avkastningen på nästa trade.

Random forest = är en typ av data mining, som använder multipla distinkta maskininlärningsmodeller med olika inlärningsalgoritmer för att tillsammans producera ackuratare förutsägelser.
Range = Två olika punkter i tiden, med tillhörande pris.
Real time = Prisdata utan tidsfördröjning.
Restricted Boltzmann Machines = En kraftfull deep learning arkitektur där en speciell form av Markov Random Field (MRF) för vilken energifunktionen är linjär i sina fria parametrar. Vissa av dess variabler, så kallade dolda enheter, observeras aldrig, men tillåter maskinen att utföra komplexa sannolikhetsfördelningar.
Risk = Se filmen Four faces of risk på Youtube eller här http://www.buboaktieanalys.se/risk/
Standard deviation = Är ett statistiskt mått på hur mycket en samling mätdata avviker från medelvärdet. Ett lågt värde indikerar att data punkterna ligger nära medlet. Motsatsen för ett högt värde.
Short = En position att priset på exempelvis aktien skall minska i värde.
Signal = Ett trading system genererar signaler för entry/exit efter det angivna reglerna som definierar ett matematiskt vinnande frekvent mönster i prisdataserien/ tidsserien. Vinnande mönster som finns att identifiera i historisk prisdata kommer fortsätta att återfinnas i framtida prisdata.
Statistisk edge =  Ett frekvent ihållande mönster i priset som är definierat med matematik,  som ger fler vinster än förluster och som klarar genomgå den vetenskapliga processen.
Statistisk signifikans = statistisk säkerställt. I swingtrading skall du identifiera signalen cirka 2 gånger i månaden och till daytrading cirka 2 gånger om dagen.
Stop loss = Exit.
Strategi = Ej komplett trading system med tillhörande trading management system, leder till allvarlig ekonomisk förlust.
Swing trading = Handlar signaler baserat på dagsdata och ibland även intradagsdata. Kan ha positionen över natten.
Teknisk analys = Samlingsnamn för grafisk information.
Tidsintervall = Angiven distans mellan två punkter i prisetdatan.
Tidsserier  = När man mäter en variabel regelbundet i tiden bildar observationerna en tidsserie. 
Tidsserieanalys = Tidsserieanalyser avser matematisk modellering av tid varierande fenomen till exempel havsvågor, vattennivån i sjöar och floder, efterfrågan på elkraft, radar signaler, muskulära reaktioner, EKG-signaler eller förutsäga aktiekurser på aktiemarknaden.
Trading = Investering.
Trading system = Komplett trading system som är validerat med tillhörande trading management system.
Traling stop = Stop loss som följer med en angiven distans från entry.
Trend = Ihållande rörelse åt någon riktning.
Validering = Den process som använder statistiska tekniker för att mäta sannolikheten att systemet kommer vara vinstgivande i framtiden.
Walk forward = En stegvis upprepad process där varje steg tillämpar många alternativa modeller och rangordnar dom för att hitta den bästa modellen. Detta tillämpas för att fastställa sannolikheten att systemet kommer vara vinstgivande i framtiden.

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista

Hela utbildningsserien finner du här: Bubo Aktieanalys & Utbildning

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista.

Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista.

Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista.

Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista.

Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista.

Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista, Ekonomisk ordlista.

(Visad 4 076 gånger, 1 visningar idag)